Snusande i Sverige och rökfri tobak

Snus
är placerat mellan överläppen och tandköttet. Nikotin frigörs i saliven, med frisättningsgraden som påverkas av mängden saliv. Nya användare experimenterar (titrera) för att hitta den bästa nikotinutsläppsnivån.

Snus och tobak

Rökfri tobak är beroendeframkallande på grund av dess nikotininnehåll. Och en stor variation i typen och koncentrationen av giftiga ämnen finns i olika produkter tillgängliga över hela världen. Användning av rökfria produkter som oftast finns i länder utanför Europa. Har förknippats med högre risk för cancer i munhålan, matstrupe och bukspottkörteln. Liksom andra kroniska sjukdomar, jämfört med icke-användare. Följande steg i produktion och detaljhandel av svenskt snus begränsar dock bildningen av giftigaste ämnen. Vilket resulterar i reducerade koncentrationer av tobaksspecifika nitrosaminer. En viktig grupp cancerframkallande ämnen som finns i tobaksprodukter.

Snus därför föreslagits som ett alternativ

till rökning för att tillfredsställa etablerade nikotinbehov. Med tanke på dess reducerade innehåll av cancerframkallande och andra toxiska ämnen jämfört med tobaksrök. Det är emellertid viktigt att betona att det inte finns något cancerframkallande rökfritt tobaksprodukt tillgängligt. Och det finns oro för att användning av rökfri tobak i rökfria ungdomar kan leda till cigarettrökning.

E-snus

Mera om snus

Direktiven 89/622 / EEG och 92/41 / EEG och det nyligen ratificerade direktivet om tobaksprodukter (2014/40 / EU). Förbjuder försäljning och saluföring av vissa typer av rökfri tobak i Europeiska unionens medlemsstater (EU) MS) med undantag för Sverige. Dessa regler avser svenskt snus och syftar till att förhindra spridning i EU. Av en produkt som är beroendeframkallande och inte ofarlig för hälsan.  Bestämmelserna omfattar inte andra rökfria tobaksvaror (tuggtobak, torrsnus och annat). Tillverkade i mindre skala och traditionellt används av en minoritet av befolkningen men ändå även förknippade med hälsoeffekter.

Liten information

finns tillgänglig om användning av rökfri tobak i Europa. Med undantag för Sverige och Norge, där svenskt snus säljs lagligt och socialt accepterat. Uppskattningar från Sverige 2004-2005 visade att 27% av manliga och 5% av kvinnliga vuxna använde snus. Eurobarometerundersökningen från 2012 visade en förekomst av regelbunden användning av rökfri tobak på 12% bland svenska vuxna (båda könen kombinerade). 9 I Norge brukade 9% av den vuxna befolkningen år 2013 snus dagligen och 4% ibland. 10 I de nordiska länderna användes snus oftare av yngre generationer. 8,10 I övriga Europa uppvisade Eurobarometer 2012 en förekomst av regelbundna rökfria tobaksbrukare som varierade mellan 0% och 2%. Beräkningar per kön tillhandahölls endast för alla länder i kombination. 9

Syftet med denna studie

är att uppskatta förekomsten av rökfria tobak och användningsdeterminanter. I ett representativt urval av europeiska män och kvinnor från Sverige och andra 17 länder som deltog i en 2010-undersökning. Som genomfördes inom prissättningspolitiken och kontrollen av tobak i Europa

Snus och tobak

BAKGRUND OCH MÅL

I många år har svenska män haft världens lägsta rökning och rökrelaterade dödlighet. Trots dessa fakta har en grundlig analys av tobaksbruksmönster i Sverige inte gjorts.  Hos kvinnor var förekomsten av rökning mer stabil i de tre första undersökningarna (cirka 27%). Men var 22% 1999 när snusanvändningen var 6%. På alla år visade män högre förekomst av rökning än kvinnor. Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och interaktionen. Av cigarettrökning och användning av svensk fuktig snus. Studien på 2998 män och 3092 kvinnor i åldern 25-64 år. Härrörde från nordiska Sverige MONICA-studien. Bestående av befolkningsbaserade undersökningar 1986, 1990, 1994 och 1999.

Detaljerad information

om tobaksbruk användes för att utveckla prevalensdata , och prevalensförhållandet användes för att jämföra räntor bland olika undergrupper. Resultatet bland brukarna var tobaksproduktionen stabil under alla undersökningsår på ca 65%. Men förekomsten av rökning minskade från 23% 1986 till 14% 1999, medan snusanvändningen ökade från 22% till 30%.

Rökfri tobak

innehåller en mängd olika tobaksvaror som inte medför förbränning och som kan användas oralt eller nasalt. Oral tobak suges övervägande (torr eller fuktig snus) eller tuggas (tuggobak), medan tobak för nasal användning snusas (torr snus). Tuggobak innehåller mörka, luft- eller eldhärdade tobaksblad som bearbetas med smakämnen och andra tillsatser. Torrsnus består av eld eller lufthärdad jästpulverad tobak och fuktig snus. Tillverkas med eld eller lufthärdad tobak, inklusive stam och frön. Och tillverkas i fina partiklar (finklippta) eller remsor (långklippta). Den svenska tobaksprodukten, som kallas snus. Är en typ av fuktig snus som innehåller olika aromämnen, salt och andra beståndsdelar. Som ger en fuktig konsistens och konfekterad lös eller i små påsar som normalt är placerade mellan gummit och läppen. Rökfri tobak kan bibehållas i munnen i många timmar och saliven kan sväljas eller sprutas.

Vad är snus?

Snus är en fuktig, rökfri pulveriserad tobak. Den säljs som ett lös pulver eller förpackas i en liten påse (lite som en mini-tepåse). Den innehåller malda tobak, salt och kan innehålla livsmedelskvalitet rökt aromämnen, såsom citrus, bergamot, enbär, ört eller blommiga smaker. De flesta skandinaviska snus produceras i Sverige där det regleras som mat enligt svensk matlagning. Nikotininnehållet varierar bland varumärkena.
Är snus en lämplig och acceptabel skadereduceringsprodukt?
Snus uppfyller kriterierna för en tobaksskadaedsättningsprodukt. Det är en nikotinprodukt med låg risk och ger acceptabla doser till dem som använder den. I länder där det är tillåtet är det populärt och har bidragit till minskningar av rökning och rökning relaterade sjukdomar.

Hur skiljer sig snus från andra orala tobak?

Snus är en rökfri tobak. Till skillnad från några andra rökfria tobakstyper, såras inte svenskt snus och pastöriseras. Vilket hindrar tillväxten av bakterier som hjälper till att bilda tobaksspecifika nitrosaminer (en viktig grupp cancerframkallande ämnen i tobaksvaror). Snus kyles för att hämma tillväxten av toxiner.

Rökfria tobaksvaror

Hälsoeffekter av rökfria tobaksvaror

Individuella studier kan producera motsägelsefulla resultat så bevis måste sökas från översikter av nyckelstudier och sammanslagna resultat. En systematisk granskning och meta-analys undersökte beviset. Om snus och hälsa i sex stora svenska, norska, danska och finska studier fram till 2010. Detta drar slutsatsen att bevisen ger knappt stöd för snus sämre negativa hälsoeffekter. Snus är inte associerad med cancer av orofarynx, matstrupe, bukspottkörteln eller hjärtsjukdom eller stroke. Jämfört med rökning innebär snus ca 1% av risken för cancer eller hjärt-kärlsjukdom.

En nyligen definierad studie

Från Karolinska Institutet bekräftar att snus inte är förknippat med en förhöjd risk för cancer i bukspottskörteln. Eftersom snus har använts i Sverige länge är det möjligt att studera populationstester över tiden (sk cohortstudier). Och koppla undersökningsdata med sjukdoms- och dödsregister. Sammanlagt 424.152 män från nio kohortstudier. Följdes upp för risk för cancer i bukspottskörteln genom länkar till hälsovårdsregister. De nio prospektiva kohortstudierna omfattade deltagare i olika åldrar. Som rekryterades på olika tidsperioder från olika geografiska regioner i hela Sverige. Under en kumulativ 9.276.054 års observationsår, jämfört med aldrig användare av snus. Var nuvarande snusanvändning inte associerad med risk för cancer i bukspottskörteln.

Användning av fuktig muntlig snus (snus) och bukspottskörtelcancer: Poolad analys av nio prospektiva observationsstudier

Sammanfattning av de epidemiologiska bevis som hänför sig till snus till hälsa

Det beräknas att om den svenska rökningsprevalensen extrapolerades till resten av EU. Skulle det finnas en minskning med 54% av manlig mortalitet från lungcancer. (Rodu B. och Cole, P. 2009. ”Lungcancerdödlighet: Jämför Sverige med andra länder i Europeiska unionen.” Skandinavisk journal för folkhälsan 37 (5): 481-86.)

Handla Tobak

Handla Tobak

Idag kan du handla tobacco shopping när du ska åka utomlands. I många länder i Europa kan du idag handla Tobak på lösvikt och sedan rulla dina egna cigaretter. Det är ett mycket ekonomiskt alternativ till vanliga cigaretter även fast just e cigg kanske är den bästa typen att röka så har e-cigarett marknaden inte slagit igenom i alla länder än. Länder som Ungern och Rumänien tex. Där röker fortfarande väldigt många människor vanlig tobak.

Skandinavisk journal för folkhälsa

Den mänskliga kostnaden för förbud mot snus. Med hjälp av data om tobaksrelaterad dödlighet i hela EU och tillämpning av den svenska dödligheten till andra EU-länder. Har det beräknats att bland män över 30 år kunde 355 000 liv per år ha sparats. Om de andra EU-länderna hade matchat.

Är snus säkert och finns det några långsiktiga hälsoeffekter?

Snus anses av forskare vara 95%, och möjligen närmare 99%, mindre riskabelt än att röka.
Snus utgör ingen andningsrisk. Respiratoriska sjukdomar, främst lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) och lunginflammation står för 46% av dödsfall på grund av rökning. Enligt Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker, 2008